Odia Grammar Samas
Odia Grammar Samas

Odia Grammar Samas, Full Theory, Explanation Full PDF Download

Last updated on December 21, 2023

Samas is a type of compound word in Odia. In this post we share a complete notes on Odia grammar samas that help to your Upcoming odisha competitive exam

ସମାସର ସଂଜ୍ଞା

  • ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପରସ୍ପର ସମ୍ବନ୍ଧ ଥିବା ପଦ ବା ତତୋଽଧିକ ପଦକୁ ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ବାରା ଗୋଟିଏ ପଦରେ ପରିଣତ କରାଯାଇପାରେ, ତାହାକୁ ସମାସ’ କୁହାଯାଏ ।
  • କହିବାକୁ ଗଲେ ସମାସ ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସଂକ୍ଷିପ୍ତୀକରଣ

ସମାସରେ ଏହି ସବୁ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ
(କ) ସମସ୍ତ ପଦ
(ଖ) ସମସ୍ୟମାନ ପଦ
(ଗ) ବ୍ୟାସ ବାକ୍ୟ ବା ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ
(ଘ) ପୂର୍ବ ପଦ
(ଙ) ପର ପଦ

ପଥ ମାନଙ୍କର ରାଜା – ରାଜପଥ

We help you throughout your preparation journey by daily live classes catering to all government exams like - OPSC, OSSC, OSSSC, OTET, CT, BED, Railway, SSC, Banking, and many more. Our Main Objective is Provide Quality Education For Student.

Odia Grammar Questions MCQ
Previous Story

8000 Odia Grammar Questions MCQ- [PDF Download]

Next Story

Odia Grammar class pdf downloads

Go toTop